PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Dit rechtsgebied is een specialisatie waarvoor advocaten aan speciale opleidingsvereisten moeten voldoen welke door de Raad voor Rechtsbijstand zijn vastgesteld. Het is een zeer omvangrijk rechtsgebied en heeft betrekking op nagenoeg alles wat met de relaties tussen mensen te maken heeft.

U kunt denken aan de volgende onderwerpen:

  • echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap / verbreking samenwoning
  • gezag / voogdij
  • vervangende toestemming voor gezagshandelingen bij vakantie / medische behandelingen / aanvragen reisdocumenten
  • omgang
  • alimentatie
  • boedelscheiding
  • adoptie
  • afstamming / ontkenning van het vaderschap / erkenning
  • erfrecht
  • naamswijziging

Mr. Swart kan u uiteraard bijstaan in een procedure, maar onderhandelen, advisering en mediation behoren ook tot de mogelijkheden. In zaken met betrekking tot het personen- en familierecht geldt een aparte gedragscode.

Voor ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, bijzonder curatorschap: zie de tab jeugdrecht.

Echtscheiding en verbreking van een relatie zijn zeer ingrijpend, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Er komt van alles bij kijken, zoals gezag, omgang, alimentatie, boedelscheiding. Mr. Swart kan u adviseren, bijstaan in een procedure en u begeleiden in het hele traject.

Als u rechtstreeks contact opneemt met mr. Swart kan zij u direct adviseren over de mogelijkheden.

ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan alleen zonder tussenkomst van de rechter als er geen kinderen bij betrokken zijn. Is dat wel het geval, dan moet er een procedure gevoerd worden die vergelijkbaar is met een echtscheidingsprocedure. Hiervoor moet een advocaat ingeschakeld worden.

Voor ontbinding zonder kinderen is geen procedure nodig. U kunt dit samen met een advocaat / notaris / mediator regelen. Mocht u echter afspraken maken waarvoor wel een bekrachtiging door een rechter nodig is (u kunt dan denken aan partneralimentatie en het toekennen van het huurrecht), dan is het wel verstandig een procedure te voeren. Als u dit samen doet, is het slechts een schriftelijke procedure.

VERBREKING SAMENWONING

De verbreking van samenwoning is vrij eenvoudig, tenzij er kinderen bij betrokken zijn. In dat geval bent u verplicht (net zoals bij scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap) een ouderschapsplan op te stellen. Daarnaast moet u uiteraard als u uit elkaar gaat de financiële gevolgen goed regelen.

Als u het ouderschapsplan wilt laten bekrachtigen door de rechtbank (voor eventuele toekomstige incasso van kinderalimentatie is dat wel verstandig), dan kunt u dat ook samen via mr. Swart laten doen. Als u samen een procedure start, is het een schriftelijke procedure.

WIJZIGINGEN IN DE SITUATIE

Soms blijven er zaken liggen en moet u nadat u gescheiden bent weer met elkaar overleggen over bijvoorbeeld aanpassing van een omgangsregeling, wijziging van alimentatie of verdeling van nog onverdeelde boedelbestanddelen. Als u als ouders zijnde niet meer goed met elkaar kunt communiceren of u bent het niet met elkaar eens over de te nemen beslissing, maar u heeft wel gezamenlijk gezag, dan kunt u de rechter in een korte procedure vragen om een beslissing te nemen die in de plaats komt van de toestemming van de andere ouder. U kunt denken aan toestemming voor een vakantie met uw kind naar het buitenland of voor het inschrijven op een school.

Bij samenwoning komt het regelmatig voor dat kinderen niet erkend zijn door de vader. Vaders kunnen onder bepaalde voorwaarden een verzoek tot erkenning indienen bij de rechtbank. Staat het niet vast wie de ouder is van een kind, dan kan een ouder een verzoek indienen bij de rechtbank tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Mr. Swart kan een ouder bijstaan in die procedure, maar zij treedt ook vaak op als bijzondere curator voor het kind in kwestie. Namens het kind wordt dan bestudeerd of de erkenning / vaststelling van het vaderschap in het belang van het kind is.

Met ingang van 01-01-2023 is de wet gewijzigd en dit betekent dat zodra een vader een kind erkent er automatisch gezamenlijk gezag ontstaat. Als een moeder echter toestemming voor die erkenning weigert, zal de vader een verzoek bij de rechtbank moeten indienen en zal de gezagskwestie bestudeerd worden door de rechtbank.

HERBEREKENING ALIMENTATIE

Betaalt of ontvangt u alimentatie en zijn er wijzigingen in uw omstandigheden (of in die van uw ex-partner), dan loont het wellicht de moeite om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Mr. Swart berkend de alimentatie op basis van de meest recente normen. Tevens ontvangt u een advies betreffende uw mogelijkheden. Daarna kunt u zelf beslissen of u met uw ex-partner in gesprek gaat, of u via mediation een oplossing gaat zoeken of dat u de zaak aan de rechter voor gaat leggen.

NAAMSWIJZIGING

Voor naamswijziging heeft u de rechter nodig; zeker bij een wijziging van de voornaam. De procedure mag alleen door een advocaat gevoerd worden.

Een achternaam wijzigen moet via het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is aan strenge regels gebonden. Naamswijzigingen zijn ingrijpende beslissingen. U dient zich dan ook goed te laten voorlichten. Juridische ondersteuning is noodzakelijk gezien de specifieke wet- en regelgeving. Mr. Swart kan u adviseren en bijstaan. Wel geldt voor naamswijziging een apart tarief aangezien er bijvoorbeeld voor voornaamswijziging geen toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verstrekt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.