MEDIATION

Naast advocaat is mr. Swart ook MfN-registermediator en geaccrediteerd familiemediator. Mr. Swart is aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland en moet aan de kwaliteitseisen van dat instituut voldoen. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel.

Het kantoor biedt dan ook mediation aan als vorm van conflictbemiddeling. De mediator fungeert als onafhankelijke en neutrale bemiddelaar en begeleidt partijen in het zoeken naar een oplossing in de door hen voorgelegde kwestie. Voorop staat natuurlijk dat beide partijen bereid zijn mee te werken en zich in willen zetten om het bemiddelingsproces tot een succes te maken.

Een van de voordelen van mediation is uiteraard dat het een snellere en veelal goedkopere manier is om tot een oplossing te komen in vergelijking tot een gerechtelijke procedure. Bij rechtszaken kan de rechter vaak maar één juridisch probleem oplossen, maar meestal lost dat de bijkomende problemen niet op. De rechter is immers beperkt in zijn mogelijkheden, terwijl bij een mediator alle onderwerpen die partijen wensen te bespreken op tafel kunnen komen. Partijen kunnen dus creatief zijn in het zelf bedenken van de oplossingen.

In het dagelijks leven zijn er tal van conflicten die voor mediation in aanmerking komen. Denkt u maar aan de burenruzies, conflicten op de werkvloer, met een hulpverlener etc.

FAMILIEMEDIATION

Mr. Swart is tevens geaccrediteerd familiemediator, een verdere specialisatie.

Bij een scheiding/verbreking samenwoning moet er veel geregeld worden. Als er kinderen bij betrokken zijn is het zeker van groot belang dat partners op een goede en respectvolle wijze uit elkaar gaan. Door middel van mediation kunnen partijen met elkaar onder begeleiding van een professional praten over de zaken die geregeld moeten worden. Partijen gaan met elkaar in gesprek en maken samen afspraken over de gevolgen van de scheiding. De familiemediator verschaft ook informatie onder meer over de rechten en plichten, over wat het oordeel van de rechter mogelijk zou zijn etc. De familiemediator adviseert echter niet en neemt geen beslissingen. Partijen doen dit zelf; zij het onder begeleiding.

Communicatie is zeker bij een scheiding belangrijk. Doordat de mediator het gesprek begeleidt als neutrale en onpartijdige derde, merkt u dat het makkelijker is om met elkaar in gesprek te treden. U bevindt zich in een veilige omgeving en de mediator zorgt ervoor dat u gelijkwaardige gesprekspartners blijft.

Als partijen overeenstemming hebben bereikt kunnen de afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan (als er kinderen bij betrokken zijn) of in een convenant voor wat betreft de financiële afspraken en de verdeling. Aangezien mr. Swart ook advocaat is, hoeft zij het opstellen van het ouderschapsplan, het convenant, het maken van de alimentatieberekeningen en het opstellen van het verzoekschrift tot echtscheiding niet uit te besteden.

Immers, nadat er overeenstemming is bereikt en de overeenkomsten zijn getekend, moet er nog een echtscheidingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank. Aan dat verzoek zijn dan het ouderschapsplan en het convenant gehecht. De rechtbank dient beide overeenkomsten te bekrachtigen en een uitspraak te doen.

KIES MEDIATION

Advocatenkantoor Swart biedt ook KIES mediation aan. Dit is een vorm van mediation waarbij het kind centraal wordt gesteld. Mr. Swart is opgeleid tot KIES mediator door Expertisecentrum Kind en Scheiding en is verbonden aan KIES voor het kind, een platform voor KIES professionals. Hierbij wordt meer aandacht besteed aan het Kinderrechtenverdrag. Kinderen kunnen meer betrokken worden bij het scheidingstraject. Daarnaast kunnen ouders aan de slag met het kindplan. Ook is het mogelijk samen te werken met een KIEScoach-/professional uit de regio die zich specifiek op de kinderen richt.

ZAKELIJKE GESCHILLEN EN MEDIATION

in zakelijke geschillen kan mediation ook uitkomst bieden: conflicten tussen werknemers, werknemer-werkgever, tussen bedrijven. Op scholen kan mediation kwesties tussen school en ouders of tussen leerlingen oplossen.

Mediation kan ook helpen bij het in standhouden van een relatie met een andere partij, zoals een leverancier, werknemer, collega. U wilt een creatieve oplossing en u wilt samen tot die oplossing komen. Aangezien er een geheimhoudingsplicht geldt voor de deelnemers aan het gesprek, kan het eenvoudiger zijn om alle kwesties te bespreken.

Mediation kan in bijna alle conflictsituaties toegepast worden. Mr. Swart bekijkt met u samen of uw kwestie geschikt is voor mediation.

MEDIATION TRAJECT

Mr. Swart kan u dus tijdens het volledige traject begeleiden en de nodige handelingen verrichten om het echtscheidingsverzoek in te dienen.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat de mediation niet tot volledige afspraken leidt, dan dienen beide partijen een eigen advocaat te zoeken. Mr. Swart kan niet voor één van partijen als advocaat optreden.

Mediation wordt natuurlijk ook toegepast in andere familiekwesties dan alleen scheiding. U kunt dan denken aan de invulling van een omgangsregeling, de hoogte van alimentatie etc.

Belangrijk is om het mediationproces soepel en snel te laten verlopen. Van belang is dan ook om de gesprekken snel op elkaar te laten volgen. Mr. Swart streeft ernaar om de vervolgafspraak binnen twee weken in te plannen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
ADVOCATENKANTOOR SWART IS GESPECIALISEERD IN HET JEUGDRECHT EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!